Pro uchazeče

Přijímací řízení

Jak probíhá přijímací řízení?
Přijímací řízení probíhá formou
motivačního pohovoru. Můžete také
předložit dosavadní novinářské portfolio.

Co všechno musí přihláška obsahovat
Přihláška ke studiu se podává na
předepsaném tiskopisu. Je nutné
předložit ověřenou kopii maturitního
vysvědčení a potvrzení lékaře (lze
i později).

Pokud udělám maturitu až v září,
mohu k vám ještě nastoupit?
Ano. Můžete podat přihlášku
a absolvovat přijímací řízení. Studentem
se ale stanete až po složení maturitní
zkoušky. Nejpozdější termín pro přijetí
je 31. říjen.

Další informace na studijni@pbvos.cz.

Školné a administrativa

Školné a administrativa

Jaká je výše školného?
Školné je 27 000 Kč za rok a je splatné ve dvou splátkách.

Mohu si školné rozložit do splátkového kalendáře? Případně posunout termín platby?
Ano. Student si může zažádat o úhradu školného formou splátek. Splátkový kalendář lze v závažných případech povolit po projednání v kolegiu ředitelky školy.

Vrátí se mi školné, pokud se dostanu na jinou VOŠ nebo na VŠ?
Pokud je student přijat k řádnému dennímu studiu na státní VŠ v ČR, je mu školné vráceno. Doklad o přijetí k řádnému dennímu studiu na VŠ v ČR je nutno doložit.

Jsem nějakým způsobem pokutován, pokud vypovím smlouvu o studiu? Pokud ano, jak?
Odstoupí-li student od smlouvy, školné se nevrací. V případech hodných zvláštního zřetele (např. dlouhodobá nemoc) může být studentovi vrácena alikvotní část školného s tím, že k řešení individuálních případů si škola vyhrazuje právo ustanovit komisi.

Je možné, že se v průběhu studia zvýší školné?
Škola si vyhrazuje právo na odpovídající úpravu školného z důvodu vývoje cenových indexů v ČR, zveřejňovaných Českým statistickým úřadem.

Nabízí škola nějakou formu stipendia?
V závažných případech škola může rozhodnout o sníženém školném.