Pro uchazeče

Přijímací řízení

Jak probíhá přijímací řízení?
Přijímací řízení probíhá formou
motivačního pohovoru. Můžete také
předložit dosavadní novinářské portfolio.

Co všechno musí přihláška obsahovat
Přihláška ke studiu se podává na
předepsaném tiskopisu. Je nutné
předložit ověřenou kopii maturitního
vysvědčení a potvrzení lékaře (lze
i později).

Pokud udělám maturitu až v září,
mohu k vám ještě nastoupit?
Ano. Můžete podat přihlášku
a absolvovat přijímací řízení. Studentem
se ale stanete až po složení maturitní
zkoušky. Nejpozdější termín pro přijetí
je 31. říjen.

Další informace na studijni@pbvos.cz.

Anotace modulů

Anotace modulů

Anotace modulů pro www.akaz.cz, podle akreditace 2015

ANGLICKÝ JAZYK I
Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti získané na střední škole na řadě specializovaných témat. Výstupní požadavky na studenty jsou formulovány na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce. Student opakuje a upevňuje základy angličtiny a zaměřuje se na témata zabývající se pracovními činnostmi. Výuka probíhá v souladu s látkou probíranou v odborných modulech. Revize gramatických jevů, je procvičována na obecná témata i na jejich aplikaci v odborném kontextu.

ANGLICKÝ JAZYK II
Překlad literárního, odborného textu v angličtině. Anglická gramatika, syntax, Lexikum, frazeologie, idiomatika. Překlad a interpretace novinářského textu. Sémantika a syntaxe tiskové zprávy, frazeologie, idiomatika.

ANGLICKÝ JAZYK III
Využití stylotvorných nástrojů novinářských formátů v anglickém jazyce. Autorská praktika. Tvorba zprávy, komentáře, reportáže. Idiomatika. Stylotvorné nástroje, tropy. Variace, volby stylu, hovorový a spisovný jazyk. Tvorba AV scénáře, volba jazyka a stylu pro online komunikaci.

AKTUÁLNÍ TRENDY
Předmět si všímá relevantních námětů, které tvoří společný kontext z hlediska společnosti, osobnosti, nových technologií, apod. Obsah předmětu předpokládá variabilitu a vývoj. Rozvíjí schopnost reagovat, vyhledávat, všímat si a formulovat zárodky trendů, hodnotové i civilizační změny.

AUDIOVIZUÁLNÍ SDĚLENÍ I, II, III
Studenti v průběhu studia získají přehled o základních audiovizuálních zpravodajských a publicistických formátech určených pro rozhlasové, televizní a internetové vysílání. Dále si osvojí teoretické a praktické kompetence nutné pro individuální nebo kolektivní produkci a realizaci audio formátů. Studenti projdou všechny fáze realizace – od scénáře, produkci, až po realizaci ( natáčení - práce s kamerou a před kamerou), včetně postprodukce (video a audio editory). Seznámí se s komerčními aspekty audio video projektu a jeho marketingu.

ČESKÝ JAZYK A JAZYKOVÁ KULTURA
Jazyková kultura, správnost a spisovnost. Stylizace textu, nejčastější chyby ve volbě sémantiky a syntaxe. Kompozice textu, koherence a kondenzace. Funkční styly jazyka, stylotvorné nástroje, prostředky. Identifikace a využití jazykových vrstev. Tvorba textů, stylistická cvičení.

ETIKA A ETIKETA
Cílem modulu je seznámit studenty s etikou jako oborem zkoumajícím problematiku korektních, slušných mezilidských vztahů, individuálních a společenských hodnot. V seminářích je řešena otázka morálky v individuálním pojetí v kontextu společenských aspektů mravního rozhodování a mravního chování. V rámci výuky jsou také upevněny znalosti základních pravidel společenské etikety.

HISTORIE A TYPOLOGIE MÉDIÍ
Vznik médií, sociálně ekonomické, kulturní ekonomické a technologické předpoklady. Mediální teorie, školy a studia. Média jako podnikatelské subjekty, produkt médií, zákazník médií, mediální služby. Média a vývoj jejich role ve veřejném prostoru, informační, propagační, osvětová, vzdělávací, zábavná. Podíl médií na vytváření masové kultury. Média jako tvůrci a distributoři marketingových komunikačních sdělení z hlediska vývoje marketingové komunikace. Typologie médií. Internet jako on-line médium masové i individualizované a jako prostor pro submédia od emailu po sociální sítě.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 01
Modul je zaměřen na praktické využití počítačů a předpokládá získání základních vědomostí a návyků potřebných k uživatelskému ovládání osobních počítačů, zvládnutí obsluhy počítače včetně periferií a získání základní orientace při práci v počítačových sítích. Studenti uplatní získané vědomosti ve všech oborech své činnosti.

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 02
Modul navazuje a rozšiřuje učivo modulu ICT 01.

INTERKULTURNÍ VZTAHY
Student získá praktické informace o základních institucionálních, kulturně-civilizačních a náboženských faktorech, které ovlivňují lidské chování. Obsahem modulu je zároveň seznámení s problematikou hodnocení vlivu kulturních faktorů na podnikání s konkrétním zaměřením na náboženství. Získané poznatky jsou studenti schopni aplikovat na prostředí nejvíce navštěvovaných zemí způsobem, který jim umožní obstát v globálním a kosmopolitním prostředí.

MANAGEMENT
Modul se podrobně zabývá jednotlivými činnostmi manažera, jeho osobností, efektivní komunikací a komunikačními dovednostmi, time managementem, vedením lidí a rozhodováním. Část výuky je věnována funkci a procesům managementu (plánování, organizování, vedení a kontrole). Student se naučí tvořivě řešit problémy při řízení podniku a jeho zaměstnanců. Student dokáže stanovit priority, je schopen vedení porad, chápe význam plánování a motivace podřízených. Učitel kombinuje přednášky k jednotlivým tématům s praktickým procvičováním modelových situací.

MARKETING
Logika modulu je postavena na zákaznickém chování a jeho analýze, následovaná proaktivní úlohou marketingu - vlastnická a manažerská strategie ve vazbě na marketingové řízení, marketingové strategie ve vazbě na segmenty trhu. Marketingové plány: situační analýza, obchodní a marketingové cíle, strategie naplnění cílů, kontrolní mechanismy. Systém zpracovávání dat z prodeje pro konfiguraci cílových skupin. Monitoring prodeje. Marketing jako integrální součást obchodního úseku, obchodní dovednosti. Marketingové kampaně. Definování cílové skupiny. Modul vysvětluje význam marketingu v reprodukčním procesu, seznamuje studenty se základním nástrojem - marketingovým mixem a marketingovou komunikací. Marketingová komunikace (Promotion), mix nástrojů marketingové komunikace. Propagace médií, mediálních služeb, specifiky. Event v systému integrované marketingové komunikace.

MEDIÁLNÍ LEGISLATIVA
Vývoj mediální legislativy v českých zemích. Společenské vlivy. Platné české právní předpisy týkající se působení médií a novinářů. Tiskový zákon, jeho výklad, kazuistiky. Legislativa k ochraně osobnosti, soukromí. Relevantní právní předpisy z občanského, správního, trestního a procesního práva, výklad a kazuistiky.

MULTIMEDIÁLNÍ WORKFLOW
Redakce je základní článek tvorby mediálních obsahu mediálního domu. Organizace redakčních činností, struktura redakcí. Hlavní redakční profese, hierarchie a systém odpovědností. Denní řízení redakce, dispečerské a procesní postupy. Dramaturgie témat, jejich zadávání, rozdělování. Přijímání a distribuce novinářských příspěvků, role editora. Editace textů, stran, vydání. Motivace a odpovědnost novinářů – systémy odměňování a sankcí. Organizace chodu redakce, personální zabezpečení, práce s dopisy, ohlasy čtenářů, posluchačů a diváků. Základní modely řízení redakcí, specifika fungování redakcí rozhlasu a televize. Mediální trh v ČR, vlastnická struktura.

NOVINÁŘSKÁ ETIKA A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST MÉDIÍ
Etika, étos, předmět etiky, její historický vývoj. Společenský a individuální význam etických norem. Mravní normy a kodexy, morálka a zákon. Etika profese, etický rozměr žurnalistické tvorby. Odpovědnost subjektů mediálního podnikání. Oborové profesní etické kodexy, evropská, resp. tuzemská pravidla novinářské etiky. Etický kodex. Charta novináře. Novinářské spolky. Regulace médií. Autoregulace médií. Netiketa. Svoboda tisku.

ONLINE MÉDIA
Online žurnalistika, počátky a vývoj. Technologické předpoklady, HW a SW. Specifika novinářských formátů, žánrů z hlediska požadavků na jejich textové a obrazové (audiovizuální, multimediální) zpracování. Implementace žurnalistických sdělení do prostředí internetu, redakce zpravodajských webů. Integrace, synergie online žurnalistiky a klasických médií (print, rozhlas, televize).

POLITOLOGIE
Politologie a kategorie související s politickou sférou. Politické systémy, politické ideologie. Demokracie, demokratické instituce, fungování a vývoj. Stát, vývoj státního konceptu, instituce. Vládní systémy v současném světě. Politické strany, stranické systémy. Volby a volební systémy. Globalizace, stav a tendence. Evropská unie. Média z hlediska politologie.

PRÁCE SE ZDROJI
Hlavní zdroje novinářských informací. Základy heuristiky, práce s informacemi. Komunikace s veřejností, institucemi a jednotlivci jako zdroji novinářských informací. Ověřování zdrojů, relevance jejich informací. Citování, parafráze a editace informací z externích zdrojů.

PRÁVO
Studenti získají přehled o platném právu v České republice. Studenti se orientují v klíčových odvětvích práva soukromého i veřejného, včetně normativních právních aktů, které jednotlivé právní odvětví upravují. Studenti rozumějí soudobé právní terminologii a dovedou ji i aplikovat ve své profesní praxi.

PSYCHOLOGIE
Studenti získají informace o základních pojmech, problémech a koncepcích současné psychologie. Jde zejména o psychologickou identifikaci sociálního a pracovního prostředí, což je spolu se zvládnutím principů a metod interpersonální komunikace jedním ze základních cílů naplnění osobní i pracovní kariéry. Výuka je vedena jako výklad psychologických pojmů a termínů s aktivním přístupem studentů k probírané problematice, kdy na řadě příkladů ze světa ekonomiky, techniky, ale i širší společenské praxe, bude demonstrován význam psychologického popisu reality pro jejich další činnost. Na modul navazují komunikativní techniky ve vyšším ročníku studia. Výuka je v zásadě kompatibilní s bakalářským studiem na vysokých školách obdobného zaměření.

PUBLIC RELATIONS
Student se naučí rozumět, ale hlavně aplikovat základní pojmy užívané v oblasti řízené (firemní) komunikace. Naučí se definovat cíle, cílové skupiny, akční plán a vyhodnocení komunikační strategie. Součástí modulu je i samostatná práce na přípravě komunikační strategie firmy či projektu.

REALIZACE MEDIÁLNÍHO PROJEKTU
Studenti si osvojí prosazení vlastního nápadu formou přípravy a realizace projektu. Předmět se v úvodu bude věnovat cílovým skupinám a segmentaci, tj. základním metrikám (čtenost, sledovanost, tištěný a prodaný náklad, CPT, afinita, zásah atp.), následně i využití znalostí o cílových skupinách při tvorbě marketingových plánů, kampaní a obsahu periodik. Během práce postupně dojde k seznámení se se zákonem o reklamě a etickým kodexem reklamy. Naučíme se plánování inzerce s ohledem na mediatyp a business plán, okrajově umisťování inzerce (bonita umístění „ucho“, pohledové strany, obálky, dvoustrany, přebaly-wrapy, přílohy aj.). V předmětu poté probereme inzertní cenovou strategií (množstevní rabat, slevu za opakování, roční výkyvy, roční bonusy atd). Zdůrazněna bude nutnost označovat korektně inzertní plochy i nebezpečí skryté reklamy (public relations) a jak proti těmto formátům bojovat. V části o distribuci dojde ponejprv k seznámení s legislativou a tvorbou smluv. Poté bude probrána činnost oddělení volného prodeje a předplatného, jakož i úloha vydavatele, tiskárny, distributora, prodejních míst atd. Okrajově expediční příprava, distribuční logistika, jednotlivé harmonogramy (redakční, výrobní, distribuční, krizový). Seznámíme se s distribučními subjekty (PNS, Mediaprint, Kapa, Česká pošta). Závěrem dojde na základní položky rozpočtu distribuce, odhad prodaného nákladu a cenovou politiku vydavatele (tvorba cen konečné spotřeby, kalkulace ceny za doručení výtisků a expedičních nákladů vůbec). To vše proběhne výše zmíněnou formou přípravy vlastních studentských nápadů.

SEMINÁŘ K ABSOLUTORIU
Vznik médií, sociálně ekonomické, kulturní, ekonomické a technologické předpoklady. Mediální teorie, školy a studia. Média jako podnikatelské subjekty, produkt médií, zákazník médií, mediální služby. Organizace redakčních činností, struktura redakcí. Hlavní redakční profese, hierarchie a systém odpovědností. Denní řízení redakce. Dramaturgie témat, jejich zadávání, rozdělování. Editace textů, stran, vydání. Tvorba a produkce médií, implementace marketingových sdělení. Organizace chodu redakce, personální zabezpečení, práce s ohlasy. Základní modely řízení redakcí, typologie médií. Mediální trh v ČR, vlastnická struktura.

SEMINÁŘ K ABSOLVENTSKÉ PRÁCI
Absolventská práce, její obsahové a formální náležitosti. Volba tématu, jeho ztvárnění v projektu struktury. Formáty, metody zpracování odborného textu, odborná studie, komparační studie, případová studie, výzkumná studie, analytická studie, projektové řešení. Stanovení hypotéz. Odborné zdroje, citační, poznámkový aparát, normy a etika. Členění textu, kapitoly, subkapitoly. Problematika tematických vazeb, logika návazností řešených problematik, dílčí závěry. Požadavky na úvod a závěr. Obsah, seznam literatury, přílohy. Softwarová podpora tvorby absolventské práce.

SOCIOLOGIE
Modul poskytuje základní poznatky z oblasti obecné sociologické teorie a přehled o jednotlivých aplikovaných sociologických disciplínách. Po absolvování modulu bude student schopen sociologického pohledu na společnost, bude používat základní sociologické pojmy. Cílem modulu je naučit budoucí absolventy vzdělávacího programu personální řízení využívat získaných znalostí k orientaci a pochopení aktuálních sociálních jevů.

TVORBA PSANÝCH SDĚLENÍ I, II, III
Základní stylotvorné prostředky jazyka, specifika mluveného – psaného textu. Slovesné nástroje: akcent, apelace, metafora, aliterace, refrén, rytmizace… Slovesné kánony ve vybraných literárních útvarech, originalita, banalita, jazyk všedního dne, newspeak, žargon. Typologie psaných projevů podle cíle. Námět a téma, co zajímá čtenáře, novináře, zákazníky/klienty. Zpráva jako žánrový fundament žurnalistického sdělení – její atributy, typy. Kompozice zprávy podle typu sdělení – chronologická, akcentovaná, emfatická, rozšířená, dialogizovaná. Obsah zprávy – hierarchie informací, princip pyramidy, princip stromu. Publicistické žánry – reportáž, interview, atributy, možnosti žánru. Základní tvůrčí postupy. Subjekt autora v publicistických žánrech. Umění pointy, závěru, shrnutí. Taktika rozhovoru/interview. Polygrafické minimum. Editace textů – korektury, korekturní značky. Zlom textu, základní grafika, umístění a orientace textových bloků na stránce.

TVORBA ŽURNALISTICKÝCH CELKŮ I, II, III
Žurnalistické celky a jejich dílčí součásti, noviny, časopis, rozhlasový a televizní program, pořad, webová stránka, mobilní aplikace. Struktura a hierarchie tiskové strany, tematického bloku, stranová skladba, principy grafického zpracování z hlediska čtenářské percepce a preferencí. Implementace marketingových sdělení v printových médiích, obsahy a formáty. Projekty, koncepce rozhlasové stanice, dramaturgie programu, pořadu, implementace marketingových obsahů. Projekty, koncepce televizní stanice, kanálu, dramaturgie programu, pořadu, implementace marketingu. Projekty, koncepty internetových mediálních celků, tvorba zpravodajských webů, mobilních aplikací, propojení na klasická média, implementace marketingových sdělení.

ÚVOD DO EKONOMIE
Modul se zabývá jednotlivými aspekty fungování tržní ekonomiky a národního hospodářství. Vychází z tržních zákonů, seznamuje s právními formami podnikání a mimořádná pozornost je věnována úvodu do daňového systému. Přednášky k jednotlivým tématům jsou kombinovány s praktickým procvičováním přístupů k řešení jednotlivých ekonomických problémů. K tomu jsou využívány praktické příklady z praxe a aktuální problémy zveřejňované v odborném ekonomickém tisku, jejichž řešení názorně dokumentuje aplikaci tržních zákonů v praxi. V průběhu přednášek jsou studenti upozorňováni na mezimodulové vazby.

ZÁKLADY INFORMATIKY
Modul základy informatiky je zaměřen hlavně na praktické využití počítačů a předpokládá získání základních vědomostí a návyků potřebných k uživatelskému ovládání osobních počítačů, zvládnutí obsluhy počítače včetně periferií a získání základní orientace při práci v počítačových sítích. Studenti uplatní získané vědomosti ve všech oborech své činnosti.

ŽURNALISTIKA A POLITIKA
Média jako čtvrtá moc, média a politici, média a politika. Funkce médií v demokratické společnosti, vývoj, tendence. Proměny médií v postmoderním světě. Nezávislost médií a jejich politické angažmá. Vliv inzerentů na mediální agendy. Nezávislá média, nezávislá žurnalistika. Vývoj a současnost mediálního zpravodajství, očekávání publika a jeho saturace v praxi médií. Signifikantní kasuistiky.

Povinně volitelné moduly

BULVÁRNÍ ŽURNALISTIKA
Vznik a vývoj bulvární žurnalistiky. Bulvární autorství z hlediska apetencí publika, hlavní témata a tematizace. Obsahy a formy bulvárního zpravodajství a publicistiky. Specifika vizuality v bulvárních tištěných médiích. Specifika dramaturgie a scenáristiky bulvárních formátů v rozhlase a televizi, bulvár na internetu. Hlavní požadavky na tvůrčí a odborné kompetence novináře v bulvárních médiích, pořadech, požadavky na zpracování relevantních textů, audiovizuálních formátů. Právní minimum pro bulvární žurnalisty, vybrané kazuistiky.

EKONOMICKÁ ŽURNALISTIKA
Předmět ekonomie, hlavní oborové teorie a proudy. Základní pojmy a jejich obsah. Předmět makro a mikroekonomie, základy oborové osvěty směrem k laické veřejnosti. Mezinárodní ekonomika, hlavní okruhy problematik. „Ekonomie všedního dne“, hlavní tematické okruhy. Co zajímá širokou veřejnost v oboru ekonomické žurnalistiky. Problematika investic pro širokou veřejnost. Problematiky pojišťovnictví a jejich odraz v médiích. Bankovnictví z hlediska občanské veřejnosti. Finanční gramotnost, fiskální politika, rozpočtová politika a jejich vliv na život obyvatel. Člověk jako „homo economicus“.

LIFESTYLOVÁ ŽURNALISTIKA
Live stylová žurnalistika, cílové skupiny, konzumenti, potřeby a očekávání, live stylová tematika jako nositel, tematizace marketingového sdělení (reklama, PR). Typologie lifestylových médií. Vývoj a současnost lifestylových médií, předchůdci. Hlavní okruhy tematik: Psychologie a sociologie (vztahy, psychické zdraví, životní styl). Láska a erotika (narativní formáty, poradenství, vztahy, sex), Profese a kariéra (narativní formáty, kvalifikace, vzdělávání, emancipace, gendrová problematika). Habitus (fashion, vzhled, body styling, kosmetika), Rodina a manželství (děti, partnerské vztahy, domácnost, právo, finance), Bezpečnost a násilí (krimi, forenzní tematiky, násilí), Entertainment (média, showbussines, hudba, film, celebrity, hry, popkultura, volný čas), Sport (celebrity, zdraví), Kulinaria (recepty, recenze, poradenství), Kontaktní formáty (dopisy, příběhy, poradny) apod. Jazyk a styl lifestylové žurnalistiky. Vizualita v lifestylové žurnalistice. Implementace marketingových sdělení v lifestylových formátech.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Cílem modulu je seznámit studenty s nástroji pro řízení projektů. Pozornost je věnována jednotlivým fázím projektu a zejména definici a dodržení projektového trojúhelníku: čas-zdroje-kvalita. Důraz je kladen na zvládnutí potřebných dovedností, které slouží k řešení problémů spojených s řízením projektů, jejichž osvojení pomůže studentům v budoucím pracovním uplatnění.

RÉTORIKA A STORYTELLING
Studenti se budou učit strukturovat sdělení a osvojovat si řečnickou jistotu. Proto za každým teoretickým výkladem následuje praktické cvičení v podobě přípravy sdělení a mluvního cvičení. Součástí bude nezbytný objem teoretické přípravy, těžiště předmětu je však v osvojení si rozvinuté dovednosti pro prezentaci veřejných proslovů a obhajobu vlastní i společné práce. Smyslem modulu je aplikovat znalosti z oblasti rétoriky, prezentačních dovedností, neverbální komunikace, analýzy publika, apod. do praxe.

STRUKTURA A LAYOUT DENÍKŮ A MAGAZÍNŮ
Projektová východiska tvorby struktury a layoutu printového média, jako reakce na obsahové a estetické požadavky cílových skupin. Sociální, psychologické, estetické vlivy na projektování struktury a layoutu printových médií. Tvůrčí inspirace ve výtvarném umění, výtvarné styly a techniky. Vývoj a současnost designu printových médií, disponibilních technik a technologií. Vlivy trhu, konkurence a zákaznických potřeb a očekávání na tvorbu struktury a layoutu tisku. Layout médií: formát stránky a tiskové zrcadlo, rozvržení textu, obrázků a jejich formát, užití fotografie a její stylizace, font, velikost a barvy písma, formáty záhlaví a nadpisů, další grafické prvky (loga, linky, zarážky), barvy, motivy pozadí. Specifika projektování titulních stran. Tvůrčí využití softwarových podpor.

STRUKTURA A LAYOUT WEBŮ
Projektová východiska tvorby struktury a layoutu webu, resp. mobilních aplikací, jako reakce na obsahové a estetické požadavky cílových skupin. Sociální, psychologické, estetické vlivy na projektování struktury a layoutu webu. Vlivy trhu, konkurence a zákaznických potřeb a očekávání na tvorbu struktury a layoutu webu a mobilních aplikací. Zákaznická percepce webové stránky, mobilní aplikace, potenciál a limity. Tvorba textu a jeho formáty pro web a mobilní aplikace. Vizualita na webu a mobilních aplikacích. Multimédia na webu a mobilních aplikacích. Interaktivní prvky na webu. Tvůrčí využití softwarových podpor. Implementace marketingových sdělení.

Volitelné moduly

CIZÍ JAZYK VOLITELNÝ
Student zvládne základy gramatiky a prohloubí si její znalosti v základní běžné komunikaci.

FOTOGRAFICKÁ TVORBA
Základní funkce fotoaparátu a jeho obsluha. Kompoziční pravidla v různých žánrech fotografie (portrét, reportáž…). Práce s časem závěrky, clonou a citlivostí. Využití ohniskové vzdálenosti a hloubky ostrosti objektivů. Práce s různými druhy osvětlení (denní, umělé). Základní práce v grafickém programu, základní funkce a nástroje.

MODEROVÁNÍ
Role moderátora v mediální a nemediální praxi, moderované formáty, autorství moderátorských textů. Základy rétoriky, mluvená řeč, práce s hlasem. Nonverbální komunikace, řeč těla, mimika, gestika, výraz. Paraverbální komunikace, modulace hlasu, hlasitost, rytmus, akcent. Tréma a jak ji zvládat, techniky rychlé reakce na krizovou situaci. Vystupování před kamerou.

PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ
Předmět provede studenta základy společenského chování, principy budování vstřícných a pozitivních mezilidských vztahů. V části společenské významnosti studenty naučí, jak se rychle zorientovat v jakési pomyslné hierarchii společenského významu v dané situaci. Probere základní společenské dovednosti a zásady správného stolování. Bude se věnovat situacím na pracovišti a v zaměstnání.

SPORTOVNÍ ŽURNALISTIKA
Sportovní žurnalistika, základní pojmy a jejich obsah. Sportovní zpravodajství, sportovní publicistika, přímý přenos. Požadavky na sportovního redaktora.

Praxe

ODBORNÁ PRAXE I
Technické minimum výroby a distribuce printových médií. Trh printových médií, cílový konzument, konkurence, prostředí. Typologie printových médií. Organizace tvorby a výroby (produkce) printových médií, výrobní procesy, cykly, termíny. Organizace redakce, pracoviště, týmy, management. Volba, dramaturgie obsahového a formálního zaměření novin a časopisů podle cílových skupin. Novinářská tvorba pro printová média, formáty, žánry. Novinářská tvorba pro printová média, jazyk a styl. Obrazová, grafická složka printových médií. Editace textů, stran, tematických bloků, vydání. Marketingové služby printových médií, tvorba nabídky formátů, periodicity, obsahu a formy, cenová politika. Odborná praxe I se koná formou společné praxe ve vydavatelství CNC. Mimořádně nadaní studenti, kteří splní v zimním období 100% docházku a budou plnit svoje úkoly i nad rámec povinností, mohou být v letním období umístěni do jednotlivých redakcí.

ODBORNÁ PRAXE II
Modul rozšiřuje zvládání dalších dovedností přímo v redakčním prostředí. Studenti se seznamují s technickým minimem výroby a distribucí printových a online médií, s technologickými předpoklady výroby a distribuce, učí se pracovat s příslušným editačním softwarem videa a zvuku. Učí se rozumět základům organizaci tvorby a produkce, výrobním procesům, cyklům, termínům, práci se scénářem, týmové práci celého štábu. Pronikají do organizace redakce, do základů vedení redakce a řízení jednotlivých týmů. Učí se celému procesu natáčení reportáže, klíčovým plánovacím a výrobním procesům, produkci a postprodukci televizního (rozhlasového) pořadu. Prakticky procvičují novinářskou tvorbu pro printová, online a audiovizuální média, formáty, žánry, jazyk, styl. Studenti se rovněž seznámí s obrazovou a grafickou složkou médií, s tvorbou zpravodajského webu, technickými a tvůrčími nástroji, digitalizací a projektováním online mediálních obsahů. Seznamují se s editací textů, stran, tematických bloky, vydání. Prohlubují schopnost týmové spolupráce na zadaném tématu, vyhledávání informací k němu, rešeršní činnosti, rozvíjejí svoji kreativitu a pružnost myšlení, učí se přicházet s vlastními nápady. Praxe probíhá kombinovanou formou jak v redakcích, na jiných odborných pracovištích, tak ve skupinách zaměřených na nácvik konkrétních dovedností spojených s projevem a vystupováním před kamerou a prací v editačním software. Obsah odborné praxe bude přizpůsoben zaměření konkrétního pracoviště a organizace.

ODBORNÁ PRAXE III
Modul prohlubuje odbornou činnost studentů v souvislosti s řádným provozem redakce či jiného pracoviště. Studenti prohlubují porozumění organizaci tvorby a produkce, výrobním procesům, cyklům a termínům. Plánují a vytvářejí samostatné projekty. Studenti prohlubují svoje dovednosti s prací na vizuální složce médií, s technickými a tvůrčími nástroji, digitalizací a projektováním online mediálních obsahů. Seznamují se s kompetencemi pro zvládání základních projektových, řídících a tvůrčích procesů, dlouhodobého i denního řízení redakce, redakčních týmů, případně jiných pracovišť. Prohlubují schopnost týmové spolupráce na zadaném tématu, vyhledávání informací k němu, rešeršní činnosti, rozvíjejí svoji kreativitu a pružnost myšlení, učí se přicházet s vlastními nápady. Kromě toho si studenti osvojují také další kompetence potřebné pro výkon zvolené profese, zejména v komunikační, sociální a projektové oblasti. Obsah odborné praxe bude přizpůsoben zaměření konkrétního pracoviště. Ve třetím ročníku je odborná praxe zaměřena na přípravu absolventských prací, které souvisí s problematikou daného pracoviště.